Statut

Napomene:

*** U školskoj 2009/10 pod redovnim članovima računaju se generacije 1987 i mlađi, a pod veteranima generacije 1984 i stariji ***

*** Na konkurs za školsku 2009/010 mogu se prijaviti studenti generacija 1987 i mlađi ***

*** Prilikom sastavljanja ekipe za školsku 2009/10 sve velike ekipe treba da ispune "3 zlatna pravila" :
1. mogu imati najviše 2 (dva) veterana,
2. moraju imati minimum 6 članova godišta za koje se radi konkurs (u proseku 2 člana iz svake generacije),
3. moraju popuniti svoj kapacitet (15 ili 17 članova) ***


Statut Sportfon-a (Internet verzija) 

I Opšte odredbe

Sportsko društvo FON-a, SPORTFON, osnovano je 28.12.2000.godine. Članovi SPORTFON-a jesu studenti Fakulteta Organizcionih Nauka (u daljem tekstu FON) u Beogradu. Sedište SPORTFON-a je na FON-u, Jove Ilića 154, Beograd. 

Ciljevi i zadaci SPORTFON-a jesu: 
1.širenje sportskih aktivnosti i sportskog duha na fakultetu; 
2.predstavljanje fakulteta na univerzitetskim takmičenjima; 
3.širenje međufakultetske i međuuniverzitetske saradnje; 

Rad Sportfon-a je javan. 


II Organizacija

SportFon čine 8 velikih ekipa, 5 malih ekipa i pojedinci u sastavu grupacije ''pojedinačni''.

8 velikih ekipa su ekipe: košarka(M), košarka(ž), odbojka(M), odbojka(ž), rukomet(M), rukomet (ž), fudbal i vaterpolo.
Svaku od ekipa čine najmanje po 15 članova.

5 malih ekipa su: šah, stoni tenis, tenis, plivanje i orijentiring.
Male ekipe su mešovitog sastava (M i ž) i broje najmanje po 8 članova.
Sve male ekipe formiraju rang liste TOP 4ž i TOP 8M
Predstavljaju fakultet u ekipnoj ( 4:4; dubl; štafeta, tim 3) i pojedinačnoj konkurenciji.

Pojedici su okupljeni u grupaciju ''pojedinačni''. Oni predstavljaju fakultet u sledećim sportovima: kros, badminton, kuglanje, karate, streljaštvo, skijanje, ali i u svim ostalim pojedinačnim sportovima za koje se pojave takmičenja na studentskom nivou.


III Članstvo

Članovi SportFON-a mogu biti isključivo studenti FON-a.
Postoje 3 vrste članova SPORTFON-a. To su:
1.REDOVNI članovi. U redovne članove spadaju studenti godišta poslednjih 6 (šest) upisanih generacija.

2.VETERANI. Svi oni koji su ispunili starosnu granicu za redovne članove. U statusu veterana student može nastupati samo jednu godinu.Veterani ostaju u ekipama samo ako za njima ima potrebe, odnosno ako su neophodni.

3.SLUžBENA LICA. Članovi sa specifičnim ulogama u ekipi: trener, tehniko, koordinator, organizator, tim menadžer.

Broj veterana i službenih lica u velikim ekipama je ograničen na po 2.
Broj veterana u malim ekipama je ograničen na 2, dok službena lica nisu predviđena u ovim ekipama.
Prosečna starost članova svake od ekipa (i velike i male) ne sme da prelazi 24 godine. (broj godina koji odgovara najstarijoj generaciji redovnih članova)
Student može biti član najviše 2 ekipe.


IV Konkurs

Svake godine u periodu 01.07. - 20.10. SPORTFON organizuje konkurs za prijem novih članova. 
Na konkurs se prijavljuje na 2 načina: 
putem e-maila i upisom u sportsku svesku na prijemu za brucoše.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti godišta poslednje 3 (tri) upisane generacije.

Prilikom konkurisanja za ekipu pored uslova da član može biti samo student FON-a, mora da ispuni i uslov da upiše, obnovi ili zamrzne tekuću školsku godinu.

Studenti mogu konkurisati za više ekipa, kao i više puta za jednu istu ekipu.
Sve velike ekipe dužne su da organizuju 2(dva) prijemna (DRAFT) treninga za sve prijavljene kandidate.
Sve male ekipe dužne su da omoguće kandidatima borbu za mesto na rang listi.


V Skupština i organi


Skupština je najviši organ SPORTON-a.

Skupštinu SPORTFON-a čini 23 delegata sa pravom glasa. Mandat delegata, a samim tim i skupštine, traje 1 godinu ( od 1.11. tekuće godine do 31.10. naredne, najduže do prve sledeće), biraju se iz redova ekipa po sledećem principu:

Velike ekipe po dva delegata, male ekipe po jednog delegata, jedan delegat za grupaciju ''pojedinačni'' .
Muška košarkaška ekipa - 2 delegata 
ženska košarkaška ekipa - 2 delegata
Muška odbojkaška ekipa - 2 delegata
ženska odbojkaška ekipa - 2 delegata
Muška rukometna ekipa - 2 delegata
ženska rukometna ekipa - 2 delegata
Fudbalska ekipa - 2 delegata
Vaterpolo ekipa - 2 delegata
šah ekipa - 1 delegat 
Stonoteniska ekipa - 1 delegat
Teniska ekipa - 1 delegat
Plivačka ekipa - 1 delegat
Orijentiring ekipa - 1 delegat
Grupacija ''Pojedinačni'' - 1 delegat

Delegati koje imenuju ekipe moraju biti redovni članovi SPORTFON-a.


Skupština bira menadžment koji se sastoji od 7 članova. To su članovi SPORTFON-a (ne moraju biti delegati) koji imaju posebna ovlašćenja i zaduženja. Mandat im traje 1 godinu a najduže do prve sednice od tad.Zadaci menadžmenta su sledeći:

• Zakazivanje i vođenje sednica skupštine
• Organizovanje i sprovođenje konkursa SPOTRTFON-a
• Organizovanje SPORTFON dana (jednom do dvaput godišnje )
• Održavanje kontakta sa studentima (e- mail, mailing lista, forum, plakati)
• Održavanje i uređenje web sajta 
• Održavanje i uređenje oglasne table
• Drugi poslovi koji su od interesa za SPORTFON kao celinu

Menadžment bira delegate FON-a u svim sportskim organizacijama u čijem radu učestvujemo.

Skupština se sastaje jednom godišnje, a sve odluke donose se dvotrećinskom većinom (16/23). Skupština se može zakazati na zahtev jedne trećine delegata (8/23)


VI Završne odredbe

Sportfon će i dalje težiti da njegov rad bude prepoznatljiv kroz njegove najvažnije osobine, a to su: SARADNJA, OTVORENOST I ZDRAV DUH.